Curriculum Vitae (CV) คืออะไร

Curriculum Vitae(CV) หมายถึงประวัติย่อของผู้สมัครงาน เพื่อส่งให้บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้น ซึ่งคำแนะนำในการเขียน Resume หรือ (CV) มีดังนี้

* เน้นเขียนข้อมูลที่คาดว่าจะมีผลต่อการสมัครงานของเราเป็นหลัก ไม่ควรเขียนข้อมูลฟุ่มเฟือยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อสมัครงาน และไม่เขียนสิ่งที่เป็นจุดบกพร่องของตนเอง
* ต้องเขียนให้กระชับพอดี ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป รวมแล้วไม่ควรยาวเกินกว่า 2 หน้ากระดาษ A4
* ผู้ ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้นไปควรเขียน Resume ด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสในการพิจารณามากกว่า ถึงแม้ว่าเราจะเขียนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แบบ 100% ก็ตาม แต่ขอให้อ่านแล้วพอเข้าใจก็นับว่าใช้ได้แล้ว
* นอกจากข้อมูลส่วนตัวแล้วสิ่งที่เราควรต้องใช้ร่วมกับ Resume คือภาพถ่าย ซึ่งจะทำให้ Resume ของเรามีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
* ขอ ให้ระลีกไว้เสมอว่า Resume คือสิ่งสำคัญที่สุดในการสมัครงาน เพราะบริษัทจะพิจารณาว่าเรามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ก็จะดูจาก Resume นี้ ดังนั้นก่อนการเขียน Resume เราควรศึกษาให้ละเอียดก่อนว่าข้อมูลที่ต้องเขียนใน Resume มีอะไรบ้าง, ต้องวางลำดับข้อมูลก่อนหลังอย่างไร, อะไรที่ควรเขียนหรือไม่ควรเขียนใน Resume หลังการเขียนเสร็จเราควรอ่านทวนหลายๆรอบ เพื่อให้ได้ Resume ที่สมบูรณ์ที่สุด และไม่มีคำผิด

สำหรับส่วนประกอบที่เราควรเขียนใน Resume ขอให้ดูจากตัวอย่างรูปแบบ Resume ต่อไปนี้ ซึ่งทางเว็บไซต์ได้กำหนดรูปแบบโครงสร้างตามคำแนะนำของบริษัทต่างๆเพื่อให้ ผู้สมัครงานเขียน Resume ตรงตามความต้องการของบริษัทให้มากที่สุดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

* รูปแบบ Resume (ภาษาไทย)
* รูปแบบ Resume (ภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ:  นอกจาก Resume แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับ Resume นั่นคือใบสมัครงาน(Application) ซึ่งใบสมัครงานนี้จะเป็นแบบฟอร์มเฉพาะของ แต่ละบริษัทที่จะให้ผู้สมัครงานกรอกถ้าเราเดินไปสมัครงานกับบริษัทแห่งนั้น โดยตรง หรือกรณีที่เราสมัครโดยการส่งจดหมายสมัครงาน ถ้าถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์ บริษัทก็จะให้กรอกข้อมูลในใบสมัครงานอีกครั้งด้วย ดังนั้นข้อมูลที่เราเขียนลงใน Resume อาจต้องนำไปใช้กับใบสมัครงานด้วย เนื่องจากข้อมูลที่ต้องกรอกในใบสมัครงานก็คล้ายๆกับ Resume และบางบริษัทก็จะให้กรอกข้อมูลอย่างละเอียด

ที่มา: http://resume.siamhrm.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s