Can’t Smile Without You – Barry Manilow

Song: Can’t Smile Without You
Artist: Barry Manilow

—————————————————————————–

You know I can’t smile without you
เธอรู้ไหม ว่าฉันยิ้มไม่ออกเลย ถ้าฉันไม่มีเธอ
I can’t smile without you
ฉันยิ้มไม่ออกเลย ถ้าฉันไม่มีเธอ
I can’t laugh and I can’t sing
ฉันหัวเราะไม่ได้ และฉันก็ร้องเพลงไม่ได้
I’m finding it hard to do anything
ฉันจะพบว่าอะไรมันก็ยากไปหมดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม
You see I feel sad when you’re sad
เธอเห็นไหม ว่าฉันรู้สึกไม่ดี เมื่อใดที่เธอเศร้า
I feel glad when you’re glad
ฉันรู้สึกดี เมื่อใดที่เธอมีความสุข
If you only knew what I’m going through
แค่อยากให้เธอรู้ว่าฉันได้ฝ่าฟันอะไรบ้าง
I just can’t smile without you
ฉันก็แค่ยิ้มไม่ออกเลย ถ้าฉันไม่มีเธอ

You came along just like a song
เธอผ่านเข้ามาเหมือนบทเพลง

And brighten my day
และทำให้ทุกวันของฉันนั้นสดใส
Who would of believed that you were part of a dream
ใครจะเชื่อล่ะว่าเธอคือส่วนหนึ่งของความฝัน

Now it all seems light years away
ตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเนิ่นนาน

And now you know I can’t smile without you
และตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าฉันยิ้มไม่ออกเลย ถ้าฉันไม่มีเธอ

I can’t smile without you
ฉันจะยิ้มไม่ออกเลย ถ้าฉันไม่มีเธอ
I can’t laugh and I can’t sing
ฉันหัวเราะไม่ได้ และฉันก็ร้องเพลงไม่ได้
I’m finding it hard to do anything
ฉันจะพบว่าอะไรมันก็ยากไปหมดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม
You see I feel sad when you’re sad
เธอเห็นไหม ว่าฉันรู้สึกไม่ดี เมื่อใดที่เธอเศร้า
I feel glad when you’re glad
ฉันรู้สึกดี เมื่อใดที่เธอมีความสุข
If you only knew what I’m going through
แค่อยากให้เธอรู้ว่าฉันได้ฝ่าฟันอะไรบ้าง
I just can’t smile
ฉันก็แค่ยิ้มไม่ออกเลย

Now some people say happiness takes so very long to find
ใครบางคนบอกไว้ว่าเราอาจต้องใช้เวลามากมายกว่าจะพบกับความสุข

Well, I’m finding it hard leaving your love behind me
และฉันกำลังเรียนรู้ว่ามันยากเย็นแค่ไหนที่จะทิ้งความรักของเธอไว้เบื้องหลัง

And you see I can’t smile without you
และเธอได้เห็นว่าฉันยิ้มไม่ออกเลย ถ้าฉันไม่มีเธอ
I can’t smile without you
ฉันยิ้มไม่ออกเลย ถ้าฉันไม่มีเธอ
I can’t laugh and I can’t sing
ฉันหัวเราะก็ไม่ได้ ร้องเพลงก็ไม่ได้
I’m finding it hard to do anything
ฉันพบว่าจะทำอะไรมันก็ยากไปซะหมด
You see I feel glad when you’re glad
เธอเห็นแล้วใช่ไหม ว่าฉันรู้สึกยินดีแค่ไหน เมื่อยามเธอมีความสุข
I feel sad when you’re sad
ฉันเศร้าแค่ไหน เมื่อยามเธอเศร้า
If you only knew what I’m going through
ถ้าเธอจะรับรู้สักนิด ว่าฉันต้องผ่านอะไรบ้าง

I just can’t smile without you
ฉันไม่สามารถจะยิ้มได้เลยนะ ถ้าฉันไม่มีเธอ


—————————————————————————–

Credits : http://www.englishub.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=452051&Ntype=6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s