อาชีพฝ่าวิกฤติ เรียนอะไร?…เลี่ยงตกงาน!!

Credits : http://www.rssthai.com/reader.php?t=lifestyle&r=13236

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความเคลื่อนไหวให้ติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเลิกจ้าง การปิดกิจการลงยังคงมี ปรากฏ

จากพิษเศรษฐกิจที่ไม่เพียงสร้างความหวั่นไหวให้กับคนวัยทำงาน บัณฑิตใหม่ที่กำลังมองหางาน นักเรียนนักศึกษาที่กำลังเลือกเส้นทางการศึกษาต่ออีกทั้งผู้ที่ยังว่างงาน รองานคงมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกัน การวางแผน เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมต่อเนื่องจากนี้ไปเป็นสิ่งสำคัญและจากภาวะ วิกฤติเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ

สถานการณ์การจ้างงานของตลาดแรงงานในประเทศส่วนหนึ่งจากการบอกเล่าของ ส่งศรี บุญบา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานให้ความรู้ว่า ภาวะการทำงานของประชากรจากเดือนที่ผ่านมาตามข้อมูลผู้มีงานทำมีจำนวน 37.98 ล้านคนเพิ่มขึ้นประมาณ 5.5 แสนคน โดยผู้มีงานทำในภาคการเกษตร กรรม นอกภาคเกษตรกรรม มีเพิ่มขึ้น ขณะที่สาขาขายส่งขายปลีก สาขาก่อสร้าง โรงแรม  ภัตตาคาร การขนส่งก็มีเพิ่มขึ้น ส่วนในสาขาการผลิตลดลงโดยเฉพาะการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสิ่งทอ ฯลฯ และจากข้อมูลผู้ว่างงานเดือนธันวาคม สูงกว่าปีก่อนเพิ่มจากเดือนพฤศจิกายนประมาณสองหมื่นคนซึ่งแนวโน้มการว่างงาน ยังคงสูง หากการจ้างงานภาคผลิตยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่การก้าวเข้าสู่การจ้างงานการสมัครงานมีหลากหลายช่องทาง ส่วนความต้องการแรงงานผ่านบริการการจัดหางานของรัฐ ในปีที่ผ่านมา 10 อันดับแรกได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ พนักงานขายของ หน้าร้าน พนักงานสาธิตสินค้า แรงงานด้านการประกอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ พนักงานบริการ อาหารและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุขภาพและผลิตภัณฑ์ ตัวแทนฝ่ายขายด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่คลังสินค้านอกจากความต้องการงานที่กล่าวมา ภาวะเศรษฐกิจเวลานี้การฝึกอาชีพฝึกทักษะ การประกอบอาชีพอิสระยังเป็นอีกทางเลือก ทางออกช่วยผู้ที่กำลังมองหางานได้มีงานทำ เยาวเรศ วัฒนศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ กรม การจัดหางาน บอกเล่าว่า ปัญหาการว่างงานมีหลายปัจจัยทั้ง  การเรียนไม่ตรงกับการจ้างงาน    ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังมีในกลุ่ม ผู้ที่มีอายุความต้องการจ้างงาน จะน้อย การกลับเข้าไปสู่ตลาดแรงงานจะยากกว่า ในภารกิจของกองส่งเสริมการมีงานทำนอกจากให้คำปรึกษาแนะนำผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ที่สนใจอาชีพ ศูนย์ข้อมูลอาชีพยังเป็นอีกแหล่งความรู้ให้ค้นคว้าศึกษาอาชีพ เพิ่มเติม

“ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้อาชีพอิสระเป็นอีกทางเลือกการสร้างงานอาชีพ อย่างอาชีพอิสระ เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารจานเดียว ก๋วยเตี๋ยวเรือ ราดหน้า ข้าวขาหมู ข้าวหมกไก่ ฯลฯ จะเห็นว่าช่วงวันเสาร์ที่เปิดฝึกอบรมจะมีผู้สนใจสมัครเข้ามาอย่างในกรุงเทพฯ จะสนใจอาชีพเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม ขณะที่ต่างจังหวัดสนใจงานประดิษฐ์ อาชีพอิสระจึงเป็นอีกทางเลือกทางออกให้กับคนที่กำลังมองหางาน ได้มีงานทำ”

จากอาชีพในปัจจุบันที่มีอยู่มากมายซึ่งทุกคนสามารถ  ทำงานได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอผู้ประกอบการด้านเดียว     ผู้อำนวยการท่านเดิมให้มุมมองเพิ่มว่า หากมีความขยันจะต่อสู้กับชีวิตการมีงานทำนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบากซึ่งภาค รัฐก็ให้การสนับสนุนเปิดฝึกอาชีพสามารถมาเลือกฝึกได้ การฝึกอาชีพอาจจะทำให้เห็นถึงความถนัด ความสนใจในอาชีพนั้น ๆ ได้ ทุกอาชีพต่างก็มีความหมายมีคุณค่าขอเพียงไม่ท้อถอย มุ่งมั่นต่อ การทำงาน ทำงานที่สุจริตไม่ว่า จะเป็นงานอะไรก็ตามสามารถเลี้ยงชีพได้

ส่วนการทำงานการเลือกเรียนของนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันอาจมีมุมมองเปลี่ยนไป อีกเสียงคำแนะนำถึงการเลือกเรียน เทคนิคการพิชิตงาน นักวิชาการแนะแนว ให้ความรู้ว่า การแนะแนวเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่มีส่วนช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจใน เรื่องงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นนักเรียน     นักศึกษา การให้คำแนะนำจะแตกต่างกันไป ถ้าในกลุ่มนักเรียนจะแนะนำให้เห็นว่า การเรียนต่อไปจะเป็นไปในลักษณะใด ขณะที่กลุ่มอาชีวะ ปริญญาก็จะเป็นเรื่องของการทำงาน การได้งาน ฯลฯ

ในเส้นทางการศึกษาต่อ อย่างที่ทราบกันมีอยู่สองเส้นทางใหญ่คือศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมี หลากหลายสาขา ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสายอาชีพ การแนะแนวเหมือนกับการให้ข้อมูลทางเลือกซึ่งการให้ข้อมูล คำปรึกษาจะทำให้เห็นถึงเส้นทางอนาคตของเขาชัดเจนขึ้นและจากหลากหลายอาชีพที่ มีแนวโน้มไปได้ดี อาชีพที่เป็นที่สนใจ จากที่มีการศึกษารวบรวมเป็นหมวดพบว่า หมวดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง สิ่งต่าง ๆ ที่นำมาผลิตเป็นพลังงานในกลุ่มนี้โดยเฉลี่ยนับแต่ปี 2540 เป็นต้นมามีการเติบโต ขณะที่หมวด ผลิต ภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นอีกกลุ่มที่มีแนวโน้มการจ้างงานทั้งลูกจ้างและนายจ้าง

“พลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานแสง ฯลฯ ดูจากสถิติแล้วเพิ่มมากขึ้นในการเรียนอาจจะไม่ได้คิดถึงอาชีพเหล่านี้ อาชีพโดยมากที่คุ้นเคย ก็จะเป็นอาชีพของผู้ปกครอง อาชีพที่กล่าวขานกันในสังคม การเรียนที่สอดคล้องแตกแขนง ออกไปจะทำให้มีโอกาสเพิ่มขึ้น  ในกลุ่มอุตสาหกรรมนำเข้า  กลุ่มนี้ต้องใช้ฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในวัตถุดิบ การค้าปลีก การประกอบอาชีพอิสระก็เป็นที่สนใจ เรื่องของการรีไซเคิล ก็น่าจับตา ซึ่งที่ผ่านมาองค์ความรู้ด้านนี้ยังมีไม่มาก เช่นเดียวกับเรื่องของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยี  ก็เป็นที่น่าศึกษาเพราะทั่วโลกให้ความสนใจ ฯลฯ”

แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนในสิ่งที่รักสนใจ บวกกับความสามารถพิเศษของตนเอง ที่มีไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางภาษาพูด อ่าน เขียน บุคลิก ภาพที่ดีการมีทักษะทางคอม พิวเตอร์ ฯลฯ เหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญ อย่างที่กล่าวมานอกจากวัยเรียนยังมีการให้คำแนะนำกลุ่มที่กำลังจะสำเร็จการ ศึกษาโดยในกลุ่มนี้การเตรียมตัวพร้อมก่อน ก้าวสู่ตลาดแรงงานเป็นสิ่งสำคัญและการที่จะได้รับการพิจารณาได้รับคัดเลือก ร่วมงานในหน่วยงานต่าง ๆ นักแนะแนวให้หลักฝากแง่คิดว่า อย่างแรก คงต้องมีความชัดเจนในตัวเอง ต้องรู้ว่าตนเองมีความถนัดมีทักษะตรงไหน ฯลฯ ซึ่งสิ่งนี้ต้องค้นให้เจอ การมีบุคลิก ภาพที่ดีขณะตอบข้อคำถามการสัมภาษณ์ การวางตัว การควบคุมอารมณ์ ฯลฯ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม

ส่วนกลุ่มวัยเรียน การเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยโดยรู้จักแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมเป็นอีกสิ่งที่อาจ ทำให้พบกับความต้องการแท้จริงของตนเองได้ อาจเกิดมุมมองมีประสบการณ์เพิ่มจากการเรียนในห้องเรียนได้เกร็ดชีวิต เกร็ดการงานค้นเจอความต้องการตนเอง

จากอาชีพที่มีอยู่มากมายหากทำงานด้วยความสุจริต มีความสุขมีความภาคภูมิใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใดก็สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ ตนเอง ครอบครัว สังคมและก่อนจะก้าวสู่การทำงานไม่ว่าจะเลือกเรียนสิ่งใด หากมีความรักมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่เรียนก็จะ นำมาซึ่งความสำเร็จ ผ่านพ้นวิกฤติไปได้.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s